Stofemissiemetingen (Isokinetische en/ of Electro Dynamische)

De stofemissie metingen die Ralton Engineering B.V. uitvoert worden, volgens de voorschriften uit de NEN-EN 15259 en de handleiding L40. Opgesteld door het Kenniscentrum InfoMil dat onderdeel is van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Emissiemetingen spelen een grote rol bij monitoring. Bijvoorbeeld bij het vaststellen of een installatie voldoet aan emissie-eisen en bij emissiehandel. De emissiemetingen die Ralton Engineering verricht worden door middel van zogenaamde isokinetische monstername uitgevoerd.

Op de plaats in het leidingwerk waar de meting wordt uitgevoerd, wordt de luchtsnelheid gemeten. Hierna wordt de grootte van de meetnozzle bepaald. Via een geijkte gasmeter en een pomp wordt door de meetnozzle een deelvolume stroom afgezogen. De lucht intrede snelheid van de meetnozzle is gelijk aan de gemeten luchtsnelheid ter plaatse.

Op deze wijze wordt een evenredig deel van de totale emissie ingenomen door het meetsysteem. Dit deel wordt gevangen in een filterhuls. De filterhuls is voor de meting onder vastgelegde condities gewogen op een zeer gevoelige weegschaal. Na het uitvoeren van de meting wordt de filterhuls onder gelijke condities opnieuw gewogen.

Het gewichtsverschil, de door de gasmeter aangegeven volumestroom en de duur van de meting maken de berekening van de emissie in mg/m³ mogelijk.

“Hand stofemissie meters”
Het uitvoeren van een stofemissie meting in een uitblaasleiding achter een stoffilter of ventilator kan niet uitgevoerd worden middels een “hand stofemissie meter”. Puur om het feit dat er in deze leidingen een bepaalde leidingsnelheid aanwezig is. Hierdoor is een isokinetische meting vereist. Daarnaast; een apparaat wat stofdeeltjes telt en dan “omrekent” naar mg/m3 doet dat voor alle stofsoorten met een gelijke factor.  De “hand stofemissie meter” maakt hierin geen onderscheid tussen bijvoorbeeld staalstof of suikerstof. Dit onderscheid is van belang omdat een emissie uitgedrukt wordt in gewichtseenheden per volume. Het verschil is soortelijk gewicht tussen staalstof of suikerstof wordt door de “hand stofemissie meter” hierin niet meegenomen. Waardoor de meting alleen gebaseerd kan worden op een algemeen gemiddelde.

Meetapparatuur die wordt ingezet voor het meten van stofemissie dient altijd gekalibreerd te worden d.m.v. een isokinetische meting.

Twijfelt u aan de emissie van uw stoffilter of wenst u meer informatie over de mogelijkheden over stofemissie metingen voor uw stofafzuig- en filterinstallatie?

Via deze link kunt u direct Contact met ons opnemen.